top of page
  • EKOLAMP

Studie EucoLight: Drtivá většina zahraničních e-shopů nabízejících zboží českým zákazníkům porušuje

  • Zahraniční e-shopy napříč Evropou porušují zákonné předpisy na ochranu životního prostředí. Zejména předpisy o nakládání s elektroodpadem, odhalila studie EucoLight. Poctiví evropští výrobci elektrozařízení tak musí čelit nekalé konkurenci.

  • Pod pojmeme „zahraniční e-shop“ se rozumí firma, která není usazená (nemá přímé zastoupení) v zemi, do které přes internet prodává své výrobky. Často se jedná o firmy ze zemí mimo EU, například z Číny, ale i třeba z USA.

PRAHA – BRUSEL, 3. prosince 2019 – Asociace sdružující výrobce osvětlovací techniky – EucoLight – analyzovala více než 3000 elektrozařízení dostupných prostřednictvím zahraničních e-shopů v 10 zemích EU. Výsledky studie ukázaly mimořádně vysokou úroveň nedodržování zákonných předpisů na ochranu životního prostředí.

Zejména se jedná o požadavky na zapojení se do systému sběru a recyklace elektroodpadu. Řada zahraničních e-shopů tyto předpisy zcela ignoruje, přestože sběr a recyklace jimi prodaných vysloužilých produktů jsou jejich zákonnou povinností. A to zejména proto, že tento elektroodpad má často charakter nebezpečného odpadu.

Porušování pravidel bylo patrné v celé řadě kategorií produktů. Jako obzvláště problematická se

ukázala menší elektrozařízení, například LED žárovky, kde se nedostatky v dodržování předpisů týkaly 78–100 % zkoumaných výrobků, nabízených zahraničními e-shopy.

GRAF: Procento výrobků nabízených zahraničními e-shopy, u kterých bylo zjištěno, že nejsou v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). V ČR šlo o 100 % testovaných produktů nabízených zahraničními e-shopy.

„V případě České republiky se zjistilo, že své zákonné povinnosti nedodržuje v podstatě 100 % testovaných zahraničních e-shopů nabízejících ze zahraničí zboží tuzemským zákazníkům prostřednictvím on-line prodejních platforem. To znamená, že elektrozařízení tyto e-shopy prodávají, aniž by se jakýmkoli způsobem zapojily do systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evropské asociace EucoLight.

Za tyto produkty navíc při prodeji často není uhrazena daň z přidané hodnoty. A jelikož se jedná o výrobky, které jsou doručovány ze zahraničí přímo zákazníkovi, není často ani testována bezpečnost těchto výrobků, obsah nebezpečných látek a podobně.

„Nedodržování předpisů vede k nekalé soutěži a vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu, tedy elektroodpadu, za který nebyly řádně uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci, který tedy nemusí být řádně recyklován. Tím vzniká riziko závažného poškození životního prostředí. Nemluvě o přímém ohrožení zdraví spotřebitelů používáním výrobků, u kterých nebyla ověřena bezpečnost pro spotřebitele,“ dodává Zuzana Adamcová.

Objem zboží dodaného přes zahraniční e-shopy představuje až 15 %

V zemích, jako je Francie, Británie nebo Německo, je už více než 15 % elektrozařízení ze všech prodaných dodáno spotřebitelům přes zahraniční e-shopy, aniž by bylo zajištěno, že výrobci nebo dovozci těchto produktů budou řádně zapojeni do sběru a recyklace těchto produktů. „V České republice se zatím jedná ,pouze‘ o nižší jednotky procent, ale i zde bude toto číslo růst, a to zejména s tím, jak roste jazyková vybavenost českých spotřebitelů, kteří si následně objednávají zboží přes e-shopy usazené v Číně nebo v USA,” shrnuje Zuzana Adamcová.

Předseda EucoLight Hervé Grimaud k alarmujícímu výsledku studie řekl: „Jsme velmi znepokojeni vysokou mírou, s jakou se tyto zahraniční e-shopy vyhýbají svým povinnostem souvisejícím s ochranou životního prostředí, a to zejména ohledně sběru a recyklace elektroodpadu.

S rychlým růstem tržeb e-shopů dramaticky narůstá i nespravedlivá konkurenční výhoda těch zahraničních e-shopů, které se vyhýbají plnění svých zákonných povinností v oblasti ochrany životního prostředí. Tím získávají nekalou konkurenční výhodu oproti odpovědným firmám, které tyto environmentální předpisy dodržují. Ochrana životního prostředí je v zemích EU na prvním místě a nedodržování platných environmentálních předpisů nesmí být tolerováno.“

Generální tajemník EucoLight Marc Guiraud výsledek studie komentoval: „Je pravděpodobné, že členské státy zvolí různá opatření, aby nedocházelo k obcházení těchto environmentálních předpisů v oblasti elektroodpadu. Důvodem řešení problému na lokální, nikoli celoevropské úrovni je to, že rozsah problému si vynucuje rychlou reakci v čase kratším, než který je potřebný k realizaci celoevropského řešení. Při výběru strategie řešení problému EucoLight členské státy důrazně vyzývá, aby po zahraničních e-shopech požadovaly plnění závazků z pozice výrobce v případě, že výrobky jsou na území státu importovány jejich prostřednictvím.“

O výsledcích studie diskutovali zástupci evropských zemí na konferenci pořádané asociací EucoLight v Bruselu 6. listopadu.

O výsledcích studie diskutovali zástupci evropských zemí na konferenci pořádané asociací EucoLight v Bruselu 6. listopadu.

O organizaci EucoLight:

EucoLight je evropská asociace, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky. Zastupuje zájmy svých 20 členů ve všech záležitostech, které souvisejí se Směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE Directive), s právními předpisy a normami ovlivňujícími sběr a recyklaci světelného elektroodpadu. Členové EucoLight seberou a recyklují celkem 80 % světelného elektroodpadu v 19 členských zemích.

Více informací získáte na webu EucoLight www.eucolight.org či na Twitteru @EucoLight nebo kontaktujte přímo generálního tajemníka Marca Guirauda (marc.guiraud@eucolight.org).

Comments


bottom of page