top of page
  • Asociace výrobců minerální izolace

EU zveřejnila balíček zákonů cirkulární ekonomiky, který zahrnuje požadavky na rozšířenou odpovědnos


PRAHA – BRUSEL, 27. června 2018 – Dobrá zpráva pro evropské životní prostředí. Úřední věstník Evropské unie uveřejnil 14. června legislativní balíček EU o odpadech, takzvaný evropský balíček cirkulární ekonomiky. Ten reviduje rámcové směrnice o odpadech, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, o bateriích a také směrnici o obalech a obalových odpadech.

EucoLight, evropská asociace organizací zabývajících se sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel, zejména vítá uzákonění právně závazných minimálních požadavků na rozšířenou odpovědnost výrobce. Oceňuje rovněž závazek zlepšit transparentnost ve finančních záležitostech a řízení kolektivních systémů. Pozitivní je rovněž uznání rozšířené odpovědnosti jako sdílené odpovědnosti všech zúčastněných subjektů včetně distributorů a producentů odpadu. Toto všechno by mělo pomoci vytvářet rovné a spravedlivé podmínky pro evropské kolektivní systémy.

„Nastavení závazných požadavků na rozšířenou odpovědnost výrobce je pro úspěšný přechod k oběhovému hospodářství nezbytné,“ říká Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která je členem asociace EucoLight. „Nejen, že přispěje k dobrému fungování systému sběru a recyklace, ale také pomůže řešit problém zahraničních on-line prodejců, kteří dosud své povinnosti neplnili,“ dodává Zuzana Adamcová.

O EucoLight

EucoLight je Evropská asociace organizací zabývajících se sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel. Jménem svých 19 členů se angažuje ve všech záležitostech týkajících se směrnic, legislativy a standardů ovlivňujících sběr a recyklaci osvětlovacích zařízení.

Členové asociace EucoLight sbírají a recyklují celkem 79 % odpadu ze světelných zdrojů sbíraného v 18 zemích, kde působí. EucoLight je zástupcem evropských kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, které se specializují na zajišťování sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a vyvíjejí úsilí, aby se oběhové hospodářství stalo realitou i v oblasti osvětlovacích zařízení. Již od svého založení v polovině roku 2015 asociace EucoLight započala konstruktivní dialog se zúčastněnými stranami s cílem poskytnout odborné znalosti v oblasti managementu a nakládání s odpadem z osvětlovacích zařízení a podpořit pozitivní roli systémů rozšířené odpovědnosti výrobce ve společnosti i oblasti životního prostředí.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se sběru elektroodpadu. Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých světelných zdrojů a svítidel a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů.

bottom of page